ประกันกล่อง MSIG Easy Box

ประกันโรคมะเร็ง MSIG CANCER EASY

อายุรับประกันภัย :

ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 – 60 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์ (กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปีในปีแรก จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์)

ความคุ้มครอง :
 • โรคมะเร็งทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)

  • อายุ 1 – 49 ปี 250,000 บาท
  • อายุ 50 – 60 ปี 120,000 บาท

ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล MSIG PA EASY

อายุรับประกันภัย :

ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 – 60 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์ (กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปีในปีแรก จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์)

ความคุ้มครอง :

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องมาจาก

 • อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท
 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง อันเนื่องมาจาก

 • อุบัติเหตุทั่วไปรวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย