ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ประกันภัยโรคมะเร็ง MSIG PA + Cancer

ประกันโรคมะเร็ง MSIG CANCER EASY

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

โรคมะเร็งทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)

- อายุ 1-49 ปี

250,000

- อายุ 50-60 ปี
(อายุ60ปีสำหรับต่ออายุเท่านั้น)

120,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยอายุแรกเข้า 1–60 ปี (อายุ60ปีสำหรับต่ออายุเท่านั้น)
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานในประเทศไทย
3. เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดีและไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล MSIG PA EASY

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องมาจาก

- อุบัติเหตุทั่วไป รวมถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

300,000

- ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

150,000

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ อันเนื่องมาจาก

- อุบัติเหตุทั่วไป รวมถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

10,000

- ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

50,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 1-60 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
3. เป็นผู้มีประวัติสุขขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย และไม่ได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

อาชีพกรรมกร คนงานก่อสร้าง และคนงานโรงงานอันตราย
อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง หรือรถโดยสาร/พนักงานส่งเอกสาร
อาชีพที่มีการทำงานนอกชายฝั่ง
อาชีพนักกีฬาและนักแสดง
อาชีพค้าขายแผงลอยหรือว่างงาน
อาชีพอื่นๆ นักการเมือง / ทหาร / ตำรวจ / พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) / อาคารสมัครบรรเทาสาธารณภัย
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระเบิด ลูกเรือบนเครื่องบิน /กัปตัน /แอร์โฮลเตส / พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอวกาศ / พนักงานในบ่อนการพนัน

  • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย