ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล MSIG Family PA Easy

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)/คน
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
ผู้เอา
ประกันภัย
(หลัก) (ร่วม) (หลัก) (ร่วม) (หลัก) (ร่วม) (หลัก) (ร่วม) (หลัก) (ร่วม)
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)  300,000 150,000 500,000 250,000 1,000,000 500,000 1,500,000 750,000 2,000,000 1,000,000
    1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
    1.2 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  75,000 37,500 125,000 62,500 250,000 125,000 375,000 187,500 500,000 250,000
    1.3 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย   75,000 37,500 125,000 62,500 250,000 125,000 375,000 187,500 500,000 250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ   15,000 5,000 25,000 5,000 50,000 10,000 75,000 10,000 75,000 10,000
    (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 500 ไม่คุ้มครอง 750 ไม่คุ้มครอง 1,000 ไม่คุ้มครอง 1,250 ไม่คุ้มครอง 1,500 ไม่คุ้มครอง
   (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)  ต่อวัน ต่อวัน ต่อวัน ต่อวัน ต่อวัน
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยหลัก ที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุถึง 65 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยร่วม :
  • คู่สมรส ที่มีอายุ 20 – 60 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์
  • บุตร ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี – 23ปี (ยังไม่สมรส หรือมีรายได้) และต่ออายุได้ถึง 23ปี
  • บิดามารดา ที่มีอายุไม่เกิน 60ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • ตอบคำถามสุขภาพและผ่านตามเกณฑ์รับประกันของบริษัท
 1. ไม่รับประกันภัยสำหรับอาชีพดังต่อไปนี้
 • ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดังสูง เช่น อาชีพทำความสะอาดกระจกนอกอาคารสูง/ พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น
 • อาชีพกรรมกร คนงานก่อสร้าง และคนงานโรงงานอันตราย/คนงานในเหมือง
 • อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง หรือรถโดยสาร / พนักงานส่งเอกสาร / คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • อาชีพที่มีการทำงานนอกชายฝั่ง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ชาวประมง กลาสีเรือ (หมายถึง ลูกเรือ หรือสมาชิกที่มีหน้าที่ในเรือ ตั้งแต่ผู้บังคับเรือจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุด)นักประดาน้ำ ครูสอนดำน้ำ
 • อาชีพนักแสดง นักข่าว นักการเมือง
 • อาชีพนักการเมือง /ทหาร /ตำรวจ /พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) / อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย
 • อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องและนักบิน ผู้ช่วยนักบิน / อาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอวกาศ
 • อาชีพทีมีการทำงานในบ่อนการพนัน หรือ คาสิโน
ข้อยกเว้น

การฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง การป่วยไข้หรือโรคภัยไข้เจ็บ การแท้งลูก การรักษาฟัน อาการปวดหลังซึ่งเกิดจากโรคกระดูกสันหลังอักเสบหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท สงคราม จลาจลและนัดหยุดงาน อาวุธนิวเคลียร์ การปนเปื้อนจากกัมมันตภาพรังสี กีฬาอันตราย การโดยสารบนอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนและประกอบการเป็นสายการบินพาณิชย์ ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

คำเตือน
 • ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้า ประกันภัย (ใบอนุญาตประกันภัยวินาศภัยเลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย