ประกันภัยรถยนต์ MSIG Motor Safeguard 2+, 3+

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+

ความคุ้มครอง

 Motor Safeguard (2+)

ความเสียหายต่อรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก

100,000

200,000

300,000

ความเสียหายจากน้ำท่วม

100,000

200,000

300,000

รถสูญหายทั้งคัน, ไฟไหม้

100,000

200,000

300,000

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

500,000 บาท ต่อคน

500,000 บาท ต่อคน

500,000 บาท ต่อคน

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย

10,000,000 บาท ต่อครั้ง

10,000,000 บาท ต่อครั้ง

10,000,000 บาท ต่อครั้ง

ทรัพย์สิน

1,000,000 บาท ต่อครั้ง

1,000,000 บาท ต่อครั้ง

1,000,000 บาท ต่อครั้ง

ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม

 

 

 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล ( 5 ที่นั่ง )

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

ค่ารักษาพยาบาล ( 5 ที่นั่ง )

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000 บาท ต่อครั้ง

300,000 บาท ต่อครั้ง

300,000 บาท ต่อครั้ง

 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+

ความคุ้มครอง

Motor Safeguard (3+)

ความเสียหายต่อรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก

100,000

200,000

300,000

ความเสียหายจากน้ำท่วม

100,000

200,000

300,000

รถสูญหายทั้งคัน, ไฟไหม้

 ไม่คุ้มครอง

 ไม่คุ้มครอง

 ไม่คุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

500,000 บาท ต่อคน

500,000 บาท ต่อคน

500,000 บาท ต่อคน

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย

10,000,000 บาท ต่อครั้ง

10,000,000 บาท ต่อครั้ง

10,000,000 บาท ต่อครั้ง

ทรัพย์สิน

1,000,000 บาท ต่อครั้ง

1,000,000 บาท ต่อครั้ง

1,000,000 บาท ต่อครั้ง

ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม

 

 

 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล ( 5 ที่นั่ง )

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

ค่ารักษาพยาบาล ( 5 ที่นั่ง )

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

100,000 บาท ต่อคน

ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000 บาท ต่อครั้ง

300,000 บาท ต่อครั้ง

300,000 บาท ต่อครั้ง

 

 • สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) / รถยนต์กระบะที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารส่วนบุคคล และใช้งานส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท / รถยนต์กระบะบรรทุก น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
 • ไม่รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Chevrolet, Volk, Volvo, รถ Sport, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคา หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • รถยนต์ยี่ห้อ Benz รับประกันภัยเฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น และยี่ห้อ Benz จะไม่รับรถรุ่นที่เป็นรถ Sport หรือนำเข้า ทุกรุ่น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกัน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ Fixed Rate (ส่วนลดเบี้ยประกันในปีต่ออายุ เป็นไปตามเงื่อนไขการต่ออายุ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพตามที่เห็นเหมาะสม
 • ฟรี! MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทุกรหัสรถยนต์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ข้อ1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

     การชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พนักงานบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ได้รับมอบอำนาจให้รับชำระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง

ข้อ2. การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย

     เมื่อมีความเสียหาย หรือ ความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งให้บริษัททราบผ่านแอพพลิเคชันสำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือแอพพลิเคชันที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอพพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

     บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

     ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต

ข้อ3. การแก้ไข

     สัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น

หมวดเงื่อนไขทั่วไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก

 1. สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
 2. สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้าน รัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
 3. วัตถุอาวุธปรมาณู
 4. การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง
 1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
  1. 1.1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
  2. 1.2 เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
  3. 1.3 สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  4. 1.4 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์
 2. การประกันภัยตามหมวดนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
  1. 2.1 การใช้รถยนต์นอกอาณาจักรเขตคุ้มครอง
  2. 2.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
  3. 2.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
  4. 2.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงกัน
  5. 2.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
  6. 2.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้
   1. 2.6.1 ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
   2. 2.6.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรืออยู่ระห่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับตถ หรือ
   3. 2.6.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบ วัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินการคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
  7. 2.7 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 2. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 3. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 5. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 

การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 2. การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
 3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

 

การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้
 2. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
 3. การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่ รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
  • 3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
  • 3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรืออยู่ระหว่างพักใช้ หรือ
  • 3.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าหนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

การยกเว้นรถยนต์สูญหาย การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. ความสูญหายของอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ประจำอยู่กับตัวรถยนต์
 2. ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หรือบุคคลได้รับมอบรถยนต์หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืมสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาแท้จริงจะทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
 3. การใช้รถยนต์นอกอาญาเขตที่คุ้มครอง

การยกเว้นรถยนต์ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์
 2. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์ อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้

การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 2. การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
 3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

การยกเว้นรถยนต์เสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์
 2. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์หรือการเสียหารือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำท่วม

การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 2. การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
 3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย (ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย