ประกันภัยรถยนต์ MSIG New Safe Flood (2+,3+)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ทุนประกันภัย : มี 3 แผน
 • 100,000 บาท
 • 200,000 บาท
 • 300,000 บาท
ความคุ้มครอง : ความเสียหายต่อรถยนต์
 • ความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 • ความเสียหายจากน้ำท่วม
 • รถสูญหายทั้งคัน, ไฟไหม้ (สำหรับแผน 2+)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง)
 • ประกันตัวผู้ขับขี่
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย