ประกันภัยบ้านแทนรัก UOB Baan Than Rak

ความคุ้มครอง แผน My Home Plus แผน My Home Premium แผน My Home Safe

หมวดที่ 1 : อัคคีภัยและภัยเพิ่ม

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า), ภัยระเบิด, ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ,ภัยอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิและภัยลูกเห็บ

คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ต่อปี คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ต่อปี คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ต่อปี

ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว จากภัยตามข้อตกลงคุ้มครองเฉพาะหมวดที่ 1

ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

ความคุ้มครองภัยเพิ่มเติมพิเศษ

จำนวนเงินจำกัดสูงสุด (บาท) จำนวนเงินจำกัดสูงสุด (บาท) ต่อครั้ง และ ต่อปี
ต่อครั้ง ต่อปี ต่อครั้ง ต่อปี

ภัยควัน

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่คุ้มครอง

ภัยลมพายุ

100,000 100,000 200,000 200,000 ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ

100,000 100,000 200,000 200,000 ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

ภัยลูกเห็บ

100,000 100,000 200,000 200,000 ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

100,000 100,000 200,000 200,000 100,000

ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

60,000 60,000 100,000 100,000 100,000

ภัยน้ำท่วม

ไม่คุ้มครอง 100,000 100,000 10% ของจำนวนเงินประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือเสียหายจากการล้มของเสาอากาศ (ของทีวีหรือวิทยุ) และ/หรือการหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้

10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน

10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000

ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา

10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000

ม่านปังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร

10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000

ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ และค่าทดแทนการตายของสุนัขหรือแมว

ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2,000 2,000

หมวดที่ 2 : โจรกรรม (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ)

 

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง

100,000 100,000 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 ต่อครั้ง และต่อปี 200,000 200,000

ความเสียหายต่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประตู-หน้าต่าง ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ

หมวดที่ 3 : กระจก

 

คุ้มครองการแตกเสียหายของกระจกที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ทั้งนี้ ยกเว้นกระจกเงา กระจกตู้โชว์ และชั้นวางของ)

10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000

หมวดที่ 4 : ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

 

ความรับผิดตามกฏหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)

200,000 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

หมวดที่ 5 : อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (เฉพาะผู้เอาประกันภัย 1-70ปี) : คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)

200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000

เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใต้ความคุ้มครองอัคคีภัยและภัยเพิ่มในหมวดที่ 1 และการโจรกรรมในหมวดที่2 (คุ้มครองเฉพาะรายชื่อสมาชิกในครอบครัวที่ระบุเท่านั้น)

ไม่เกิน 100,000 ต่อคน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมสูงสุดไม่เกิน 3 คน อายุ 1- 70 ปี) ไม่เกิน 100,000 ต่อคน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมสูงสุดไม่เกิน 3 คน อายุ 1- 70 ปี) ไม่คุ้มครอง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • คุ้มครองทั้งตัวบ้าน และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
 • จ่ายค่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเมื่อเกิดอัคคีภัย และไม่สามารถอยู่อาศัยได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ*

  *เฉพาะแผนประกันภัยที่กำหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • หากผู้เอาประกันภัยมีการบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ซึ่งมี ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอยู่ภายใน หรือสถานที่ตั้ง อันเป็นสาระสำคัญคลาดเคลื่อน หรือรู้อยู่แล้วแต่ละเว้นที่จะแถลงข้อเท็จจริงนั้น โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา หรือรู้อยู่แล้วแต่แถลงข้อเท็จจริงนั้นเป็นความเท็จ สัญญาประกันภัยย่อมตกเป็นโมฆียะซึ่งบริษัทอาจใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย หากอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้ล้วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย สำหรับสถานที่เอาประกันภัยที่ตั้งอยู่ในเขตอันตราย ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

"ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย" หมายความถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 

"สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)" หมายความถึง

บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก

 

"ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง" หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น) ของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

 

ข้อยกเว้นสาคัญ
 1. ทรัพย์สินต่อไปนี้
  • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  • โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000.- บาท
  • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์
  • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
  • วัตถุระเบิด
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟ้ฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือพลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความคิดกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
  • โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สือสารแบบพกพาทุกประเภท และ/หรือ กล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือสื่อบันทึกต่างๆ
  • ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
  • ต้นไม้ การจัดแต่งสาย สนามหญ้า
 2. ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 3. การกระทำก่อการร้าย ทั้งนี้ การกระทำก่อการร้าย ให้หมายความรวมถึง การกระทำหรือการกระทำอย่างต่อเนื่องกัน ที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง หรือมีการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือความรุนแรงโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง หรือการกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งได้กระทำเพื่อ
  • (ก) ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
  • (ข) ต้องการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
คำเตือน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย (ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย