ประกันภัยโรคมะเร็ง UOB Cancer Double Care

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1.โรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก ทุกชนิดทุกระยะ (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง)

300,000

500,000

700,000

1,000,000

2.ผลประโยชน์เพิ่มเติม หากโรคมะเร็งที่ตรวจพบนั้นเป็นโรคมะเร็งที่พบมากใน ผู้ชาย/ผู้หญิง ได้แก่

2.1 ผู้ชาย: มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด, มะเร็งตับ, มะเร็งลำไส้เล็ก, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งช่องปาก เฉพาะที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุช่องปาก (ไม่รวมริมฝีปาก), ลิ้น, เหงือก, กราม หรือต่อมน้ำลาย และมะเร็งหลอดลม

2.2 ผู้หญิง: มะเร็งเต้านม, มะเร็งรังไข่, มะเร็งมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งกระดูกและข้อ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

300,000

500,000

700,000

1,000,000

3.ผลประโยชน์การทำเคมีบำบัดและรังสีรักษา (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ)

 

 

 

 

สูงสุดต่อครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย

50,000

50,000

50,000

50,000

4.เงินช่วยเหลือรายเดือน ภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง) เดือนละ 10,000*6

60,000

60,000

60,000

60,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุแรกเข้า 1 – 59 ปี และต่ออายุได้ถึง 64 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพและผ่านเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • เบี้ยประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ
ข้อยกเว้นสำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 1. โรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้
  • โรคมะเร็งในผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือมีผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
  • บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งที่เป็นเหตุแห่งการเรียกร้องนั้น เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  • การปรากฏหรือทราบอาการ ของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 2. โรคมะเร็งผิวหนัง เว้นแต่ มะเร็งเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma)
 3. สงคราม การกระทำการก่อการร้าย นิวเคลียร์ การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี อาวุธเคมี ชีวภาพ
คำเตือน
 • ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย (ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย