ประกันภัยภัยคุ้มครองโควิด-19

ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย

การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

800,000

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

80,000

ชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
(สูงสุดไม่เกิน 14 วัน)

800

ความคุ้มครอง

 1. ข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
  หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภาวะใดภาวะหนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มากกว่า 1 ภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เพียง 1 ภาวะเท่านั้นจาก 3 ภาวะที่ได้รับความคุ้มครองต่อไปนี้ ได้แก่
  • ภาวะโคมา (Coma)
  • ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure)
  • ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
 1. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
  หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid- 19) และเป็นสาเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และจะต้องปรากฏโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรก เมื่อพ้นกำหนด 14 วันหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 1. ข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
  หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และแพทย์ลงความเห็นให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน บริษัท
  จะจ่ายงินชดเชยรายได้รายวันให้ตามจำนวนวัน ที่โรงพยาบาลคิดค่าห้องพัก และจะต้องปรากฎโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรก เมื่อพ้นกำหนด 14 วันหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย
  เริ่มมีผลบังคับ

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันเริ่มต้นคุ้มครอง ตามกรมธรรม์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีความพิการใดๆ
 • ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
 • รับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ข้อยกเว้นทั่วไป

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย (ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าเบี้ยประกันเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย