Term & Condition แนวปฏิบัติการร่วมรายการ UOB Rewards Points

ธนาคารมิได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าใดๆ ในการแลกของกำนัลจากรายการ UOB Rewards Points นี้เป็นการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างสมาชิกบัตรกับผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก ธนาคารเพียงแต่ทำหน้าที่ชำระราคาค่าสินค้าแทนสมาชิกบัตรตามอัตราคะแนนที่กำหนดไว้ในแค็ตตาล็อก

สมาชิกบัตรในฐานะผู้ซื้อจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ติดตามทวงถามจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ สภาพของสินค้า หรือการมอบสินค้าไม่ตรงตามกำหนดหรือคุณภาพ รวมตลอดทั้งรุ่นสินค้าที่แสดงไว้ในแค็ตตาล็อกจะมีเพียงพอตอบสนองความต้องการของสมาชิกบัตรหรือไม่ ในฐานะที่ธนาคารเป็นเพียงตัวแทนในการชำระราคาค่าสินค้าแทนสมาชิกบัตร ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อสมาชิกบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

การคิดคะแนนสะสม

 1. ทุกๆ 8 บาท ที่สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีวีซ่า อินฟินิท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • ทุกๆ 15 บาท ที่สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พรีวิเลจแบงก์กิ้ง บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ เวลท์ แบงก์กิ้ง บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ และบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • ทุกๆ 25 บาท ที่สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ จะได้รับคะแนนสะสม 2 คะแนน และทุก 25 บาท ที่สมาชิกใช้จ่ายในหมวดห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษี จะได้รับคะแนนสะสม 4 คะแนน
  • ทุกๆ 25 บาท ที่สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่น จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูกคำนวณและ สะสมในบัญชีบัตรโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เป็นการใช้จ่ายของบัตรเสริม คะแนนจะถูกคำนวณและสะสมไว้ในบัญชีของบัตรหลัก
 2. UOB Rewards Points (“คะแนนสะสม”) มีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ทารายการใช้บัตร โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม และวันหมดอายุได้จากใบแจ้งยอดบัญชี (statement), เว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th, UOB Line Connect และ UOB TMRW Mobile Application เมื่อครบกาหนด 2 ปีคะแนนสะสมที่เหลืออยู่จะถูกยกเลิกทันที

 

การแลกซื้อของกำนัล / บัตรกำนัล / E-voucher

 1. สมาชิกบัตรสามารถแลกซื้อของกำนัลผ่าน
  • เว็บไซต์ของธนาคาร uob.co.th
  • UOB Line Connect
  • UOB TMRW Mobile Application
  • ศูนย์บริการลูกค้า 0 2285 1555
 1. สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัลได้ โดยใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัลตามรายการที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก หรือเว็บไซต์ของธนาคารตามคะแนนที่ระบุโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
 2. สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของกำนัล
 3. คะแนนสะสมของบัตรแต่ละประเภทของสมาชิกบัตรท่านเดียวกันไม่สามารถนำมารวมกันเพื่อใช้สิทธิ์ในการแลกของกำนัล
 4. สมาชิกที่แลกคะแนนเป็นไมล์สะสม จะต้องเป็นสมาชิกในรายการสะสมไมล์ของสายการบินที่ร่วมรายการ UOB Rewards Points และไม่สามารถโอนไมล์สะสมให้สมาชิกท่านอื่น
 5. หลังจากที่สมาชิกได้แลกและโอนคะแนนเป็นไมล์สะสมเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแลกกลับเป็นคะแนนสะสมได้อีก
 6. กฎระเบียบการแลกซื้อของกำนัลจากการสะสมไมล์นั้น ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของรายการสะสมไมล์ที่ UOB Rewards Points เป็นสมาชิกอยู่ ขั้นตอนการแลกจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ (ยกเว้น Singapore Airlines KrisFlyer 2-4 สัปดาห์)
 7. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 8. ในการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกซื้อของกำนัล / บัตรกำนัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตร ที่ไม่มีการผิดนัดชำระค่าใช้จ่าย ไม่มียอดค้างชำระเกินวงเงินที่ได้รับ และยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ณ วันที่ทำรายการแลกของกำนัล (ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร ท่านจะต้องแลกของกำนัลก่อนการยกเลิกบัตร)
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
 10. ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล / E-voucher ได้จากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล / E-voucher
 11. หลังจากสมาชิกได้แลกซื้อของกำนัล / บัตรกำนัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแลกซื้อนั้นได้
 12. ในการเข้าร่วมรายการ UOB Rewards Points สมาชิกเป็นผู้สั่งแลกซื้อของกำนัลโดยตรงจากผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย โดยธนาคารฯ ทำหน้าที่เพียงจัดทำแค็ตตาล็อกรายการสินค้า / บริการ ซึ่งผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายนำเสนอ เพื่อเป็นการสมนาคุณแก่สมาชิกเท่านั้น

 

การจัดส่งบัตรกำนัลและของกำนัลโดยผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

 1. ธนาคารฯ จะแจ้งให้ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายสินค้าจัดส่งของกำนัลภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯ ได้ทำรายการแลกของกำนัลให้ท่านเรียบร้อยแล้ว จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ทั้งนี้ไม่รวมสินค้าที่มีการจัดส่งในกรณีพิเศษซึ่งจะระบุ ไว้ในรายละเอียดด้านล่างของของกำนัล สินค้าหมดชั่วคราว ที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน
 2. สำหรับ E-voucher ธนาคารจะจัดส่งทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับธนาคารภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านทำรายการแลกคะแนนสะสมเฉพาะกรณีที่ท่านประสงค์และยินยอมให้ธนาคารส่งผ่านทาง SMS ในรูปแบบของลิงค์เท่านั้น หากท่านต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โปรดติดต่อ UOB Call Center โทร. 0 2285 1555 ก่อนทำรายการแลกคะแนน
 3. สำหรับสินค้าที่มีใบรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการรับประกันคุณภาพนั้นๆ
 4. ธนาคารเป็นผู้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลสินค้านำเสนอสมาชิกบัตรแทนผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวกของสมาชิกบัตรในการเลือกซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย สมาชิกบัตรในฐานะผู้ซื้อจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ติดตามทวงถามจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ สภาพของสินค้า หรือการมอบสินค้าไม่ตรงตามกำหนดหรือคุณภาพ รวมตลอดทั้งรุ่นสินค้าที่แสดงไว้ในแค็ตตาล็อกหรือบนเว็บไซต์ของธนาคาร จะมีเพียงพอตอบสนองความต้องการของสมาชิกบัตรหรือไม่ ในฐานะที่ธนาคารเป็นเพียงตัวแทนในการชำระราคาค่าสินค้าแทนสมาชิกบัตร ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อสมาชิกบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

 

เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายการสินค้า / บริการในแค็ตตาล็อกที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเท่านั้น ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และองค์ประกอบใดๆ ของรายการที่ระบุในแค็ตตาล็อกนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า