MSIG Travel Easy Terms and Conditions :

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย


เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 • แผนประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ แผนประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปี บริบูรณ์
 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์  จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนการประกันภัย ดังนี้
  • ความคุ้มครองในข้อ 1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,500,000 บาท
  • ความคุ้มครองในข้อ 2) ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จำนวน 2,000,000 บาท
 • แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยและต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลใดๆ


ข้อยกเว้นสำคัญ :

 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions)
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจราจลการนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , ทหาร , ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ผู้เอาประกันภัยเป็นหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ, ปอด, ความดัน, เนื้องอกร้ายแรง หรืออาการที่เกี่ยวเนื่อง


กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิหร่าน, อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน