เงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติของพนักงาน
ผู้สมัครเอาประกัน :

  • อายุ ระหว่าง16-60ปี
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีร่างกายส่วนใดพิการ
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงใดๆ
  • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือพิษสุราเรื้อรัง

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย