เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้ขอเอาประกันภัย ต้องมีอายุ 23 – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 2. เงินเดือนสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยต่อเดือน
  • แผน 1 มีรายได้ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป
  • แผน 2 และ 3 มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 3. อาชีพผู้ขอเอาประกันภัย ได้แก่ ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ หรือผู้มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 2
 4. เฉพาะอาชีพชั้น 1 เท่านั้น *
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างการสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 6. ผู้ขอเอาประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายสินไหมตามสัญญาประกันภัย
 7. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่อาศัยและ/หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
 8. ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อกรมธรรม์ได้สูงสุด 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน
 9. การคุ้มครองการประกันภัยนี้เริ่มต้น หลังจากได้รับการอนุมัติจากบ.แอกซ่าประกันภัยภายใน 7 วันทำการนับจากบ.แอกซ่าประกันภัยได้รับใบคำขอเอาประกันภัย
 10. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเงื่อนไขแนบของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

* ประเภทอาชีพขั้น 1 หมายถึง เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช่เครื่องจักร

ตัวอย่างข้อยกเว้นของกรมธรรม์
การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา/ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย การติดเชื้อโรค การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรมที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ การแท้งลูก การรักษาทางทันตกรรม การปวดหลัง ภัยสงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน การแข่งหรือเล่นกีฬาอันตรายบางประเภท การโดยสารอากาศยานที่มิใช่เครื่องบินพาณิชย์ ขณะขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร เป็นต้น

 

คำเตือน

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายสินไหม ตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเข้าใจว่าการซื้อประกันภัยไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546 ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันวินาศภัย และเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบิติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย