ประกันกล่อง - ประกันกล่อง MSIG Easy Pack

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

ประกันโรคมะเร็ง MSIG CANCER EASY

อายุรับประกันภัย :

ผู้เอาประกันภัยอายุแรกเข้าและต่ออายุ 1 – 60 ปีบริบูรณ์ (กรณีผู้ซื้อมีอายุ 60 ปีในปีแรก จะไม่ได้รับสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์)

ความคุ้มครอง :
  • โรคมะเร็งทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง)

    • อายุ 1 – 49 ปี 250,000 บาท
    • อายุ 50 – 60 ปี 120,000 บาท

ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล MSIG PA EASY

อายุรับประกันภัย :

ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 – 60 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์

ความคุ้มครอง :

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องมาจาก

  • อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท
  • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง อันเนื่องมาจาก

  • อุบัติเหตุทั่วไปรวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท