PRU Happy Savings

ข้อกำหนดทั่วไป
อายุที่รับประกันภัย: ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน - 70 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท 
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  และรายเดือน
ประเภทใบสมัคร :

ใบสมัครแบบมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น

การตรวจสุขภาพ : บริษัท พรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพในกรณีที่ทุนประกันเกินกว่าหลักเกณฑ์แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และ/หรือผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันชีวิตที่ส่งผลต่อการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ฯ ของบริษัท พรูเด็นเชียลฯ
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 6 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี
ผลตอบแทน

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่   
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 14       รับเงินคืนปีละ 2.5%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15            รับเงินคืน 150%  ของทุนประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงิน
ปันผล (1) ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5  บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100%  ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
ปีกรมธรรม์ที่ 6 - 15  บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 150%  ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 1. บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย
 2. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 3. รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย