PRU Income Guard

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย: ชาย/หญิง 20 ถึง 55 ปี
ทุนประกันภัย: เริ่มต้น 50,000 บาท 
ชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  และรายเดือน
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 10 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : 20 ปี
ผลตอบแทน

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-8 รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-19 รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 200% ของทุนประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 271% ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 200% ของทุนประกันภัย หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์(ถ้ามี)

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
    • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
  • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย