PRU MRTA Double Care


 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย :

ชาย/หญิง 20 - 65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง : 5 - 30 ปี

ทุนประกันภัย :

เท่ากับวงเงินสินเชื่อบ้าน
จำนวนทุนประกันภัยจะลดลง และสอดคล้องกับสินเชื่อที่ผ่อนชำระ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรทำประกันภัยเท่ากับวงเงินสินเชื่อเริ่มแรก และชำระสินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ของธนาคาร

เบี้ยประกันภัย : ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
การพิจารณาเบี้ยประกันภัย : ตามเงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์คุ้มครอง

ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ทั้งการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยมอบความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินทดแทนเพื่อชดใช้เงินสินเชื่อค้างชำระแทนผู้เอาประกันภัยหรือทายาท (ตามตารางคำนวณของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น)

รับเงินชดเชยเพิ่มเติมจากความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่ากับทุนประกันภัยเริ่มแรก (100% ของทุนประกันภัยเริ่มแรกคงที่ตลอดสัญญา)

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
    • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
  • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย