PRU Happy Link

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ถึงอายุ 99 ปี
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
การตรวจสุขภาพ กรณีไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย บริษัทพรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันที่ต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและ/หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

กรณีตรวจสุขภาพ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทพรูเด็นเชียลฯ กำหนด
เบี้ยประกัน
ประเภทของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ
เบี้ยประกันภัยสูงสุด
เบี้ยประกัยภัยหลัก 1
24,000 บาท / ปี
ไม่จำกัด
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 2
5,000 บาท / ครั้ง / ปี
5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีในแต่ละปี

1เบี้ยประกันภัยหลัก หมายถึง เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ เป็นจำนวนก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก
2เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หมายถึงเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระในเวลาใดๆ นอกเหนือจากเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในเวลาใดๆ ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และไม่อยู่ในระหว่างการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษขั้นต่ำสุดและขั้นสูงสุดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลตอบแทน

ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

 1. จำนวนทุนประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยหลักและกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

ทั้งนี้กรมธรรม์จะต้องยังคงมีมูลค่ากรมธรรม์และมีผลบังคับ

โอกาสรับความคุ้มครองที่คุ้มค่า
เลือกความคุ้มครองชีวิตได้ตามความต้องการสูงสุด 5 - 30 เท่า* ของเบี้ยประกันภัยรายปี
*ทุนประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย โดยความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 5 เท่า
เฉพาะอายุ 61 – 70 ปี สำหรับอายุ 1 เดือน – 60 ปี ความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 10 เท่า

โอกาสออกแบบพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง
ออกแบบพอร์ตการลงทุนได้ตามใจ ด้วยกองทุนชั้นนำที่คัดสรรพิเศษ

พิเศษ รับโบนัสพิเศษร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช้สิทธิ์การถอนเงินออกจากกรมธรรม์ และลดเบี้ยประกันภัย ก่อนรับโบนัสพิเศษรวมถึงปีที่ได้รับโบนัสพิเศษด้วย

โอกาสกำหนดแผนการลงทุนที่ยืดหยุ่นสูง
เลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการ ให้เหมาะกับจังหวะ ชีวิตของคุณ ให้คุณสับเปลี่ยนกองทุนฟรี 12 ครั้งแรกในแต่ละปีกรมธรรม์ ครั้งที่ 13 เป็นต้นไป บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 100 บาท

การซื้อหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน *
หากใบคำขอเอาประกันภัยได้รับการอนุมัติ และบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนภายใน 16.00 น. (วันที่ T) บริษัทฯ จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการ ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน T+1 สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก กรณีสั่งซื้อครั้งต่อไป (ทำการชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ) ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน T+1 เช่นกัน ซึ่งสามารถส่งคำสั่งทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 16.00 น. ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ณ ที่ทำการของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
กรณีใบคำขอเอาประกันไม่ได้รับการอนุม้ติ บริษัทฯ จะนำส่งจดหมายการปฏิเสธรับประกัน พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกค้า

การขายคืนหน่วยลงทุน *,**
ผู้เอาประกันภัยขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนตามจำนวนขั้นต่ำภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทฯ ภายใน 16.00 น. ของทุกวันทำการ

การสับเปลี่ยนกองทุน *,**,***
ผู้เอาประกันภัยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ภายใน 16.00 น. ของทุกวันทำการ สำหรับหลักฐานการลงทุนในกองทุนรวม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน และรายงานการถือหน่วยลงทุนปีละ 2 ครั้ง

* หากวันที่จะซื้อ/ขายหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทฯ จะทำการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนกองทุนนั้นในเวลาทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
**กรณีสับเปลี่ยนกองทุนเข้าหรือสับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (Feeder Fund) จะต้องดำเนินการจากกองทุนต้นทางหรือกองทุนปลายทางที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) เท่านั้น หากวันที่จะซื้อ/ขายหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทฯ จะทำการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
***ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน

 • เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งธนาคารยูโอบี
ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย