PRU Family Guard

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย :

ชาย/หญิง 1 เดือน ถึง 65 ปี

ทุนประกันภัย :

เริ่มต้น 100,000 บาท 

ชำระเบี้ยประกันภัย :

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :

10 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง :

ถึงอายุ 90 ปี

ผลตอบแทน :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

 • อายุครบ 90 ปี  รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย


กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

 • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน  100% ของทุนประกันภัย หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์(ถ้ามี)


เลือกรับความคุ้มครองเพิ่ม

กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง***(1)

 • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย

*** 18 โรคร้ายแรงตามคำจำกัดความของบริษัทฯ  (คุ้มครองจนครบ 10 ปี หรือ อายุ 60 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน) เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี


กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล(1)

(ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 65 ปี และเบี้ยประกันภัยเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ)

 • รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (สำหรับผู้สมัครฯ อายุ 1 เดือน – 60 ปี)
 • รับเงินชดเชยรายวัน (สำหรับผู้สมัครฯ อายุ 6 – 60 ปี)

 

(1)กรณีเลือกรับความคุ้มครอง

 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย