PRU Guardian 7

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย :
ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน ถึง 60 ปี
ทุนประกันภัย : เริ่มต้น 100,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ:

ระยะเวลาคุ้มครอง :

ผลตอบแทน:
7 ปี

20 ปี 

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่     

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-14 รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย 

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15-19 รับเงินคืนปีละ 30% ของทุนประกันภัย 

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 276% ของทุนประกันภัย 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต* 

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 210% ของทุนประกันภัย

*ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า 

สิทธิความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อได้
 1. คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ (อบ.1, อบ.2 และ อบ.3) ภัยจลาจลและฆาตกรรม
 2. รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม
 3. รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 4. รับเงินชดเชยรายวันพิเศษกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 5. คุ้มครอง  18 โรคร้ายแรง
 6. ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 7. ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง
 8. คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี

 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย