PRU Happy Life Guard

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย :

ชาย/หญิง 17 ถึง 50 ปี

ทุนประกันภัย :

เริ่มต้น 100,000 บาท 

ชำระเบี้ยประกันภัย :

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง :

ถึงอายุ 70 ปี

ผลตอบแทน :

  กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
  อายุ 60 ปี           รับเงินบำเหน็จ 250% ของทุนประกันภัย
  อายุ 61 – 70 ปี    รับเงินบำนาญปีละ 15% ของทุนประกันภัย
  รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 400% ของทุนประกันภัย

  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*
  อายุไม่เกิน 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย
  อายุ 60 - 70 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์


*ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์(ถ้ามี)

 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย