PRU Millionaire


 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย :
ชาย/หญิง 0 ถึง 70 ปี
ทุนประกันภัย : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :

5 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
ผลตอบแทน :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่     

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*

ปีกรมธรรม์ที่ 1-อายุ 99 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย

*ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
    • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
  • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย