UOB Mobile

 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


  ช่วยให้คุณทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่าสุดของธนาคารยูโอบี เช่น การแลกเปลี่ยนเงิน (Money Ex), การโอนเงินระหว่างประเทศ (TT) และตั๋วเงิน (SIGHT)
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก


  ดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท รวมถึงบัญชีสกุลเงินต่างประเทศได้ทันทีที่ต้องการ
 • แปลงสกุลเงิน


  ช่วยคุณแปลงค่าเงินตามมูลค่าปัจจุบันของสกุลเงินทั่วโลก โดยการเลือกสกุลเงินตั้งต้น กรอกจำนวนเงินที่ต้องการแปลง และสกุลเงินปลายทางที่ต้องการ
 • กองทุน


  ดูมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนภายใต้ UOBAM ได้ทันทีที่ต้องการ