ผลิตภัณฑ์เอซ เซฟเซฟ

เอซ เซฟเซฟ

ผลิตภัณฑ์เอซ เซฟเซฟ พร้อมดูแลให้คุณอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองความเสียหายของเงินในกรณีถูกปล้นทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ ขณะหรือหลังถอนเงิน หรือบัตรถูกชิงทรัพย์หรือโจรกรรมข้อมูล พร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือชดเชยกรณีเสียชิวต
ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก

 • ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สิทธิประโยชน์ของประกันภัย ACE SafeSave

ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง

ผลประโยชน์
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผนประกันภัยที่เลือก
แผน 1
แผน 2

ความรับผิด
ส่วนแรก (บาท)

ชดเชยความเสียหายของเงินที่ถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ขณะหรือหลังถอนเงินจากเครื่อง กดเงินหรือหลังถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคาร
30,000
30,000
ไม่มี
ชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงิน กรณีบัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถูกลักทรัพย์ สูญหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูล เป็นเหตุให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิชอบ
30,000
30,000
ชดเชยความสูญเสียของเงินสด กรณีบัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถูกนำไปกดเอทีเอ็มกรณีถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
30,000
30,000
เบี้ยประกันภัย เดือนละ (บาท)
69
196
 
ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ*
แผน 1
แผน 2

ความรับผิด
ส่วนแรก (บาท)

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
5,000
5,000
ไม่มี
เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
5,000
5,000
ชดเชยกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,000
1,000,000
เพิ่มผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
100,000
100,000

*ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันของท่าน กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +66 (0) 2611 4006 โทรสาร +66 (0) 2611 4324 www.acegroup.com/th
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ณ วันที่สมัครแผนประกัน เอซ เซฟเซฟ และคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย แผนประกันภัย ACE SefeSave 1 กรมธรรม์ต่อหนึ่งบัญชี หรือสุงสุดไม่เกิน 4 กรมธรรม์ต่อท่าน
 • ท่านจะได้รับความคุ้มครองนับจากวันกรอกใบสมัครสมาชิกแผนประกัน เอซ เซฟเซฟ เป็นต้นไป ค่าเบี้ยประกันจะถูกตัดจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของท่าน และท่านจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องในเดือนถัดจากวันที่ธนาคารสามารถหักค่าเบี้ยประกันได้สำเร็จ หากธนาคารไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันจากบัญชีที่แจ้งไว้ในเดือนใด ท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเดือนถัดไป
 • ธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระเบี้ยประกันต่อในเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าลูกค้าจะมีการแจ้งยกเลิก หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกความคุ้มครอง ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน โดยติดต่อโดยตรงที่ ACE Call Center 10110 โทรศัพท์ +66 (0) 2611 4006

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนตามแผนที่เลือกไว้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม

เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

กรณีชดเชยความเสียหายของเงิน

เมื่อได้เกิดการสูญเสียหรือการเสียหาย บุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังจากการเกิดเหตุ และลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต่อบริษัทภายในเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อเริ่มกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน
2. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายตามที่บริษัทต้องการ รวมทั้งข้อพิสูจน์เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตามสมควรแก่กรณี (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดเหตุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทตามความจำเป็น

เอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน หรือใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการบาดเจ็บ จากการถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
 4. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

(เพิ่มเติมสำหรับความเสียหายของเงินที่เกิดจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์อันเกิดระหว่างหรือหลังจากการใช้บัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถอนเงินจากเครื่องกดเงิน)
1. เอกสารยืนยันการถอนเงินจากเครื่องกดเงิน (ATM: Automatic Teller Machine) ที่มีรายละเอียดของวันที่และเวลา สถานที่ จำนวนเงินและเลขที่บัญชีบัตรที่ทำรายการผ่านเครื่องกดเงิน (ATM: Automatic Teller Machine) รับรองโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน
(เพิ่มเติมสำหรับความเสียหายของเงินที่เกิดจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์อันเกิดหลังจากการถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
1. เอกสารยืนยันการถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีรายละเอียดของวันที่และเวลา สถานที่ จำนวนเงินและรายการการถอนเงินที่ระบุชื่อของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ทำรายการถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงิน รับรองโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน
(เพิ่มเติมสำหรับความสูญเสียของเงินสด ของบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครอง โดยการนำบัตรที่มีมูลค่าทางการเงิน ของบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครอง ไปถอนเงินที่เครื่องกดเงินสด จากการถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งทำให้บุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองรายนั้นสูญเสียชีวิตหรือได้รับความบาดเจ็บ)
1. รายงานความเสียหายของธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทผู้ออกบัตร
(เพิ่มเติมสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินจากการที่บัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถูกลักทรัพย์ หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิชอบ)
1. หลักฐานหรือเอกสารแสดงรายการค่าใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ออกโดยบริษัทผู้ออกบัตร ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
2. ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรใหม่ (กรณีทำบัตรใหม่)

กรณีรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บและทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลซึ่งเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เพียงจำนวนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่ขาดเท่านั้น

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 5. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานที่ออกรายงาน
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 7. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตารางสรุปความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สำคัญ