คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้
     
ระบุรายได้ประจำต่อเดือน* : 
บาท
รายได้อื่นๆ ต่อเดือน (ถ้ามี)* : 
บาท
ภาระหนี้อื่นๆ ต่อเดือน (ถ้ามี) : 
บาท
ระบุอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของโปรโมชั่นที่คุณเลือก : 
%
ระบุระยะเวลากู้ : 
ปี
วงเงินกู้โดยประมาณ : 
บาท

* ลูกค้าต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน (รวมรายได้ของผู้กู้ร่วม-ถ้ามี) สำหรับ UOB Home Loan

หมายเหตุ :
  • ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการขอทราบวงเงินกู้เบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น
  • กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้