PRU Dream Guard

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย :

ชาย/หญิง 17  ถึง 55 ปี

ทุนประกันภัย :

เริ่มต้น 100,000 บาท 

ชำระเบี้ยประกันภัย :

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :

20 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง :

20 ปี

ผลตอบแทน :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3, 6        รับเงินคืนปีละ 3%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9, 12      รับเงินคืนปีละ 4%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15, 18    รับเงินคืนปีละ 6%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20          รับเงินคืน 300%   ของทุนประกันภัย
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 326%  ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
**
ปีกรมธรรม์ที่ 1-10 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 11-20 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 150% ของทุนประกันภัย

** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์(ถ้ามี)

 

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
    • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
  • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย