เกี่ยวกับ UOB Personal Internet Banking

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครใช้บริการ

เพียงคุณมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีสินเชื่อ หรือบัญชีบัตรเครดิต ของธนาคารยูโอบี อย่างน้อย 1 บัญชี
  1. สมัครบริการผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร UOB Personal Internet Banking
  2. กรอกข้อมูลในใบสมัครและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรืออุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (SecurePlus token) เพื่อรับรหัสแบบใช้งานครั้งเดียว (One Time Password หรือ OTP) พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
  3. ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) 1 ฉบับ ผ่านสาขาธนาคารที่คุณสะดวก
โปรดทราบ : หลังจากที่คุณได้รับรหัสประจำตัว (User ID) ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร คุณจะได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการลงทะเบียนบริการ UOB Personal Internet Banking จากนั้น ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้บริการไปยังสถานที่ที่คุณได้ระบุไว้ในใบสมัครภายใน 7 วันทำการ (ภายในประเทศเท่านั้น)
หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อสัญญา ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการและบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.uob.co.th) ธนาคารอาจทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามวิธีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน