โปรโมชั่น - บัตรเครดิต


 

เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนและ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ภายในกำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น กรณีมีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง/โปรแกรม) ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่มีเงินลงทุน 3 ล้านบาท ขึ้นไป / เดือน ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตฯ ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • เครดิตเงินคืน 3% หรือ 6% สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ในหมวดอื่นๆ 3,000 – 14,999 บาท/บัตร/เดือน หรือ 15,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ตามลำดับ
 • เครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิต UOB Privi Miles เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ในหมวดอื่นๆ 30,000 บาท/บัตร/เดือน ขึ้นไป
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตฯ เพื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ โดยไม่รวมมินิมาร์ท และร้านค้าอื่นๆ ภายในปั๊ม ครบทุกๆ 800 บาทต่อเซลส์สลิป (เศษของ 800 จะไม่ถูกนำมาคำนวณ) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 59 โดยยึดถือวันที่ทำรายการเท่านั้น (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดผ่าน บัตรฯ เพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ปั๊มคาลเท็กซ์ ไม่เกิน 3,200 บาท/บัตร/เดือน)
 • ธนาคารจะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้อง ทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ประกัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • เงินเครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นประการอื่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555