มั่นใจทุกการเดินทางกับ MSIG Travel Easy
1 – 16 เมษายน 2560

ต่อที่ 1 : เครดิตเงินคืน 10% จากธนาคารยูโอบี จำ กัด (มหาชน) เมื่อท่านใช้บัตรเครดิตยูโอบี ชำระค่าเบี้ยประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy

ต่อที่ 2 : เมื่อชำระเบี้ยประกันรายเที่ยว 500 บาทเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 1,200 บาท/ท่าน/กรมธรรม์ รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัดบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ไม่เกิน 100 บาท/ท่าน/กรมธรรม์

เมื่อชำระเบี้ยประกันรายเที่ยวตั้งแต่ 1,200 บาทเป็นต้นไป/ท่าน/กรมธรรม์ รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัดบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ไม่เกิน 200 บาท/ท่าน/กรมธรรม์

เมื่อชำระเบี้ยประกันรายปี แผน Easy 1 ,แผน Easy 2 และ แผน Easy 3 รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท/ท่าน/กรมธรรม์ จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

ต่อที่ 3 : เมื่อชำระเบี้ยประกันรายเที่ยว 2,000 บาทเป็นต้นไป/กรมธรรม์ รับร่มกันแดด MSIG พับได้ 1 คัน จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านั้น

 

เงื่อนไข
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกัน ภัยเท่านั้น โดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกัน ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 10%
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตร จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดกรมธรรม์
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าใน บัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยก ออกจากกัน
 • การชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ยกเลิกภายหลัง ธนาคารจะไม่ทำการเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดกรมธรรม์
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถ แลกเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จะจัดส่งบัตรกำนัลให้ภายใน 14 วันทำการ จากวันที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัย โดยจะทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • สำหรับเบี้ยประกันรายเที่ยว กรมธรรม์ประกันการเดินทาง 1 ฉบับสามารถมีผู้เอาประกันภัยได้สูงสุด 5 ท่าน การให้บัตรกำนัลสตาร์บัคส์จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยต่อท่าน ยกตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันการเดินทางฉบับหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 6,000 บาท เป็นการซื้อสำหรับผู้เอาประกันภัย 3 ท่าน ซึ่งจะคิดเป็นเบี้ยประกันภัยต่อท่าน ท่านละ 2,000 บาท ฉะนั้น ลูกค้าทั้ง 3 ท่าน จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ท่านละ 200 บาทสำหรับการซื้อประกันการเดินทางครั้งนี้ สำหรับเบี้ยประกันรายปี กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 • หากเกิดการยกเลิกกรมธรรม์และมีการคืนเบี้ยประกันแก่ผู้เอาประกันภัย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จะเรียกคืนบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ หากมีปัญหาในการใช้สิทธิในบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ โปรดติดต่อสตาร์บัคส์โดยตรง
 • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 0 2788 9090

เงื่อนไขการรับร่ม MSIG พับได้
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จะจัดส่งกร่ม MSIG พับได้ ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2560 เฉพาะลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยแล้วเท่านั้น โดยจะทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • สำหรับเบี้ยประกันรายเที่ยว กรมธรรม์ประกันการเดินทาง 1 ฉบับสามารถมีผู้เอาประกันภัยได้สูงสุด 5 ท่าน การให้ร่ม MSIG พับได้จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวมกันสูงสุด 5 ท่าน ยกตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันการเดินทางฉบับหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 6,000 บาท เป็นการซื้อสำหรับผู้เอาประกันภัย 3 ท่าน ซึ่งจะคิดเป็นเบี้ยประกันภัยต่อท่าน ท่านละ 2,000 บาท ฉะนั้น ลูกค้าทั้ง 3 ท่าน จะได้รับร่ม MSIG พับได้ จำนวน1 คัน สำหรับการซื้อประกันการเดินทางครั้งนี้ สำหรับร่ม MSIG พับได้ ให้เฉพาะผู้เอาประกันที่ซื้อประกันเดินทางรายเที่ยวเท่านั้น
 • หากเกิดการยกเลิกกรมธรรม์และมีการคืนเบี้ยประกันแก่ผู้เอาประกันภัย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จะเรียกคืนร่ม MSIG พับได้ ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่ม MSIG พับได้ หากยังไม่ได้รับร่ม MSIG พับได้ โปรดติดต่อสอบถาม บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 0 2788 9090