รูด 5 ครั้ง รับเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรโยโล่ แพลทินัม)
 1. การใช้จ่ายในช่วงรายการส่งเสริมดังกล่าวต้องเป็นการซื้อสินค้า/บริการ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการเดียวกัน / เซลส์สลิป และเกิดการใช้จ่าย ในลักษณะดังกล่าว 5 ครั้ง/เดือน/บัตรหลักและบัตรเสริม (รวมกัน) โดยไม่นับรวมจำนวนครั้งของรายการตัดยอดใช้จ่ายอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน ตามคำสั่งที่ผู้ถือบัตรให้ไว้แก่ธนาคาร เช่น ค่าสาธารณูปโภค รายการผ่อนชำระรายเดือน เป็นต้น แต่รายการตัดยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของ ยอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนตามข้อ 2
 2. คะแนนสะสมพิเศษ 50% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่าย 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 5. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยัง ไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 6. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 7. ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 8. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุด รายการส่งเสริมการขาย
 9. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 10. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BC2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็น สมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 11. การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน เดือนที่ผ่านมาแล้ว
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 1. การใช้จ่ายในช่วงรายการส่งเสริมดังกล่าวต้องเป็นการซื้อสินค้า/บริการ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการเดียวกัน / เซลส์สลิป และเกิดการใช้จ่าย ในลักษณะดังกล่าว 5 ครั้ง/เดือน/บัตรหลักและบัตรเสริม (รวมกัน) โดยไม่นับรวมจำนวนครั้งของรายการตัดยอดใช้จ่ายอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน ตามคำสั่งที่ผู้ถือบัตรให้ไว้แก่ธนาคาร เช่น ค่าสาธารณูปโภค รายการผ่อนชำระรายเดือน เป็นต้น แต่รายการตัดยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของยอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนตามข้อ 2
 2. การรับเครดิตเงินคืนในอัตรา 0.16% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่าย 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่าย ส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนให้ในอัตราปกติของบัตร
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 5. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 6. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 7. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 8. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
 9. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 10. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BC2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็น สมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 11. การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน เดือนที่ผ่านมาแล้ว
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ