โปรโมชั่นอื่น ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เพิ่มสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี หรือ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้ามาทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 02 285 1555


 

 

เงื่อนไขในการทำรายการ

 • เพียงคุณมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารยูโอบี
 • เป็นการโอนเงินระหว่างบุคคลธรรมดา กับ บุคคลธรรมดา
 • เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้รับปลายทางหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • กรณีผู้รับปลายทางไม่ใช่คนจีน แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง
 •  

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อทำรายการได้ที่
  ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี ใกล้บ้านท่าน หรือสายงานเงินโอนต่างประเทศ โทร.0-2620-5111