พิเศษสำหรับบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50% โดยไม่มีเงื่อนไขยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ)
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และเป็นบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิต เงินคืนตามข้อ 6
 2. ผู้ถือบัตรต้องแลกคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วเท่ากับยอดใช้จ่ายในแต่ละครั้ง โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกิน 3,000 คะแนน/ท่าน/เดือน ของรายการส่งเสริมการขาย Eatigo และ 15% Dining Nationwide รวมกัน/ท่าน/ (ทุกบัตรเครดิตที่ออกโดย UOB รวมกัน)
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับร้านอาหารที่ปากฎบน Eatigo ที่รองรับบัตรเครดิตเท่านั้น
 4. ธนาคารจะหักคะแนนสะสมดังกล่าว ภายใน 30 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียน
 5. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 6. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 7. ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ก่อนแล้วเท่ากับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารทั้งหมดตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ และทำการเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุใน SMS ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้

  ตัวอย่าง 1 ลูกค้ามียอดจากการรับประทานอาหารที่มีการจองผ่าน Eatigo และลงทะเบียนเพื่อรับ Code จาก UOB ทุกครั้งทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 60 จำนวน 1,520 บาท และในเดือนสิงหาคม 60 จำนวน 5,500 บาท ดังนั้นธนาคารจะทำการหักคะแนน 1,520 คะแนน และเครดิตเงินคืน 304 บาท ภายในวันที่ 30 ก.ย.60 (จากยอด 1,520 บาท ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม) และธนาคารจะทำการหักคะแนน 3,000 คะแนน และเครดิตเงินคืน 600 บาท ภายในวันที่ 31 ต.ค.60 (จากยอด 5,500 บาท ที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม)

  ตัวอย่าง 2 ลูกค้ามียอดจากการรับประทานอาหารทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 60 จำนวน 1,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 60 จำนวน 2,000 บาท ลงทะเบียนส่ง SMS เพื่อรับ Code จาก UOB ทุกครั้งที่ทำการจองร้านอาหารผ่าน Eatigo ดังนั้นธนาคารจะทำการหักคะแนน 1,000 คะแนน และเครดิตเงินคืน 200 บาท (จากยอด 1,000 บาทที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม) ภายในวันที่ 31 ก.ย. 60 (ไม่นับรวมยอดของ เดือน ส.ค.) และธนาคารจะทำการหักคะแนน 2,000 คะแนน และเครดิต เงินคืน 400 บาท (จากยอด 2,000 บาทที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม) ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60

  ตัวอย่าง 3 ลูกค้ามียอดจากการรับประทานอาหารที่มีการจองผ่าน Eatigo และลงทะเบียนเพื่อรับ Code จาก UOB ทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 60 จำนวน 800 บาท ลูกค้ามีคะแนนสะสมเพียง 500 คะแนน ลูกค้าจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมก็จะไม่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต

 8. ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 9. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริม การขาย
 10. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 11. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ UTG (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยต้องทำการส่งทุกครั้งเมื่อทำการจองร้านอาหารผ่าน Eatigo หลังจากนั้น ระบบจะทำการส่ง Unique Code กลับมาให้ยังลูกค้า และลูกค้าทำการจองผ่าน Eatigo ตามปกติ และนำรหัสที่ได้มากรอกช่อง Promotion Code ของ Eatigo ก่อนทำการยืนยันการ จอง ทั้งนี้เมื่อไปรับประทานอาหารตามวัน/เวลา ที่จองไว้ โดยใช้คะแนนสะสม UOB Reward Point เท่ากับยอดใช้จ่ายค่าอาหารเพื่อรับเครดิตเงินคืน 20%
 12. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านอาหาร กรณีเกิดข้อบกพร่องประการใดที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร กรุณาติดต่อร้านอาหารโดยตรง
 13. กรณีที่ลูกค้าผู้ถือบัตรลงทะเบียนรายการส่งเสริมการขาย “UOB x Eatigo รับเครดิตเงินคืน 20%” ร่วมกับรายการ “กินเท่าไรใช้คะแนนสะสมเท่านั้น เพื่อรับเครดิต เงินคืน 15% ทุกร้านอาหาร” ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิในรายการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ