โปรโมชั่น - Fitness Access Privileges สิทธิพิเศษเข้าใข้บริการฟิตเนสหมายเหตุ :

 • ทำการสำรองสิทธิ์ทาง SMS ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ของวันที่ต้องการเข้าใช้บริการ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.58 เป็นต้นไป)
 • รอรับข้อความตอบกลับพร้อมโค้ดจากทางธนาคาร เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ
 • หากท่านทำการสำรองสิทธิ์โดยไม่ได้เข้าใช้บริการ   ธนาคารจะจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการของท่านเป็นเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ท่านสำรองสิทธิ์นั้น

 

เงื่อนไขรายการ

 • จำกัดการเข้าใช้บริการสูงสุด 50 ท่าน/วัน/6 สาขา
 • กรุณาแสดงข้อความ SMS ยืนยันการสำรองสิทธิ์, บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม หรือ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ และบัตรประจำตัวประชาชน ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • หากกรณีวันจันทร์ – วันศุกร์ สมาชิกบัตรยังใช้บริการอยู่ หลัง 17.00 น. ทางฟิตเนสจะเรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิกบัตรในอัตราท่านละ 500 บาท/วัน
 • สมาชิกบัตรสามารถพาเพื่อนหรือบุคคลอื่นเข้าใช้บริการได้ในอัตรา 500 บาท/ท่าน/วัน
 • ตั้งแต่ท่านที่ 51 เป็นต้นไป สามารถเข้าใช้บริการได้ในอัตรา 500 บาท/ท่าน/วัน โดยชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม หรือ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้บริการแทนได้
 • สำหรับสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริม จำกัดสิทธิ์ 10 ครั้งต่อเดือน ต่อหมายเลขบัตรเครดิต
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0 2285 1555 หรือติดต่อ WE Fitness สาขาดังต่อไปนี้