รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 8 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศ 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 

เงื่อนไขรายการ
 • การใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสมพิเศษ (สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม) หรือ เครดิตเงินคืน (สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม) สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็น สมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องมียอดใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค.61 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องมียอดใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศสะสมครบทุกๆ 30,000 บาท เพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษในอัตราส่วนการใช้จ่าย 8 บาท = 1 คะแนน และสำหรับบัตรเครดิต VISA INFINITE รับคะแนนสะสมพิเศษในอัตราส่วนการใช้จ่ายเป็น 7 บาท = 1 คะแนน (โดยเศษยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงยอดทุกๆ 30,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนพิเศษนี้ แต่ผู้ถือบัตรเครดิตยังคงได้รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus ตามปกติ) และจำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษในยอดใช้ จ่ายรวมไม่เกิน 120,000 บาท/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน (รวมบัตรเสริม)/เดือน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก รายการผ่อนชำระ รายการที่นำมาแบ่งจ่ายชำระในภายหลัง การซื้อประกันภัย การซื้อกองทุน การซื้อ สินค้า/บริการออนไลน์ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงินบาท รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต แต่ละรายที่ ธนาคาร เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียก เก็บจริง
 • ผู้ถือบัตรต้องทำรายการลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับคะแนนสะสมในอัตราพิเศษนี้ โดยลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FX1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก สุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง/โปรแกรม) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 61 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตและผู้ถือบัตรเครดิต VISA INFINITE ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • ธนาคารจะบันทึกคะแนนสะสมอัตราพิเศษนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนสะสมอัตราพิเศษนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมจะไม่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษยูโอบี รีวอร์ด พลัส แต่จะได้รับเครดิตเงินคืน 200 บาท สำหรับการใช้จ่ายด้วยสกุล เงินต่างประเทศสะสมครบทุกๆ 30,000 บาท (โดยเศษยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงยอดทุกๆ 30,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนพิเศษนี้ แต่ผู้ถือบัตรเครดิตยังคงได้รับเครดิตเงินคืนในอัตราปกติ) และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนในยอดใช้จ่ายไม่เกิน 120,000 บาท/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน (รวมบัตรเสริม)/เดือน
 • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุด รายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงิน ไม่ยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริม การขายจนถึงวันที่ธนาคารฯเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 4 เดือนนับจากนับจากวันที่ สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน เดือนที่ผ่านมาแล้ว
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป คะแนนสะสม UOB Rewards Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืนพิเศษ จะไม่ถูกคำนวณให้สำหรับรายการใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้าไปในบัตรเครดิตล่วงหน้าเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติ ก็ตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ