รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50% สำหรับการใช้จ่ายในต่างประเทศ โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ



 

เงื่อนไขรายการ
 • คะแนนสะสมพิเศษ 50%จากอัตราคะแนนสะสมปกติ (สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภทยกเว้นบัตรเครดิตโยโลแพลทินัม) และเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.2% จากอัตรา เครดิตเงินคืนปกติ (สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล แพลทินัมเท่านั้น) จะถูกคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ใช้จ่ายนอก ประเทศไทย ไม่เกิน 1 ล้านบาท /ลูกค้าในห้วงเวลาวันที่ 15 ต.ค.60 – 31 ม.ค.61 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • สำหรับยอดใช้จ่าย ส่วนเกิน 1 ล้านบาท ในห้วงเวลาดังกล่าว จะได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนในอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตร จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ/เครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ/เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับ ยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการ ใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง การซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ และรายการที่ถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทที่หน้าร้านค้า
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต แต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณวันที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจริง
 • ธนาคารจะบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ/เครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป คะแนนสะสม UOB Reward Point จะไม่ถูกคำนวณให้สำหรับรายการใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละ บัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้ามาในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FX (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็น สมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ




โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ