รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 5,000 บาท เมื่อซื้อตั๋วผ่าน Thaiairways.com 

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB Privi Mile เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย ผ่าน thaiairways.com ด้วยบัตรเครดิต UOB Privi Mile ครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท และเมื่อมีการใช้จ่ายครบ 200,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท และสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่น เมื่อซื้อครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 200,000 บาท/ลูกค้า/ตลอดรายการ)
 • เศษของ 10,000 บาทในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และเป็นบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายซื้อบัตรโดยสารการบินไทย ผ่าน thaiairways.com เท่านั้น และต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 ก.ค. – 31 ก.ย. 60 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสายการบิน กรณีเกิดข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรหลักผ่าน SMS พิมพ์ TG17 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก สุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS


เงื่อนไขสำหรับรางวัล Top Spender
 • ผู้ได้รับรางวัลบัตรโดยสาร ทางธนาคารจะติดต่อกลับ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ 31 ส.ค.60
 • บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน สำหรับชั้น ประหยัด ระยะเวลาเดินทาง 3 เดือนหลังจากที่ประกาศผล ยกเว้นช่วงเดือน ธ.ค
 • บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ ขาย รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
  - ไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงเส้นทาง
  - ไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้โดยสาร
  - ไม่อนุญาตเลื่อนชั้นโดยสาร
 • ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารทีเกิดขึ้น เป็นเงินสด ในวันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
 • ทีนั่งมีจำกัดในแต่ละเทียวบิน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ