โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไขรายการ :
  • สงวนสิทธิเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ SMS ,คงสภาพการเป็น สมาชิกบัตร,และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการบันทึกคะแนนสะสมในบัญชี
  • จำกัดยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวนคะแนนสะสมอัตราพิเศษไม่เกิน 100,000 บาท/ลูกค้า/ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมอัตราพิเศษในรายการนี้ต้องอยู่ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 30 มิถุนายน 59 โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น โดยไม่รวมรายการจากการใช้จ่ายที่เกิดจากหมวด น้ำมัน, กองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 18 เม.ย.59, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และ รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง)
  • ธนาคารฯ จะทำการคำนวนยอดใช้จ่ายเพื่อให้คะแนนสะสมอัตราพิเศษโดยจะคำนวณรายการของบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน และ ทำการบันทึก คะแนนสะสมในอัตราพิเศษภายใน 60 วันนับจากวันที่จบรายการให้กับบัตรหลักที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนเท่านั้น
  • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสม ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารทำการ บันทึกคะแนนสะสมให้กับสมาชิกบัตรฯ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555