“โปรโมชั่นฉลองวันเด็ก 2559”– การเปิดบัญชีใหม่ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โปรโมชั่นฉลองวันเด็ก 2559”– การเปิดบัญชีใหม่ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์

 • สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี เท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีใหม่ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์ ระหว่างวันที่ 9 - 31 มกราคม 2559 และมียอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่คำนวณให้เฉพาะในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2559
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่คำนวณให้เฉพาะในห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2559


  ยอดเงินฝาก

  อัตราดอกเบี้ย
  (ต่อปี)

   ยอดเงินต่ำกว่า 50,000 บาท
  0.50%
   ยอดเงินตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท
  1.50%
   ยอดเงินตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 500,001 บาท
  2.50%
   ยอดเงินตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป
  0.50%
  หากยอดเงินฝากต่ำกว่า 50,000 บาท หรือยอดเงินตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% (ต่อปี) ทั้งจำนวน

 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้สามารถใช้เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 • ในช่วงระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2559 และ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยอัตราปกติตามประกาศของบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์ ระหว่างวันที่ 9 - 31 มกราคม 2559 จะได้รับบัตรกำนัล Swensen’s
  • เมื่อมียอดเงินเปิดบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 50 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 50,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • เมื่อมียอดเงินเปิดบัญชี 100,000 บาท ขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 100,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • ธนาคารจะทำการจัดส่งบัตรกำนัล Swensen’s ให้ท่านภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2559
 • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี จูเนียร์ ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • เงื่อนไขการเปิดบัญชี การจ่ายดอกเบี้ย และวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น