สินเชื่ออเนกประสงค์ ยูโอบี แคช ทู โฮม

สินเชื่ออเนกประสงค์ ยูโอบี แคช ทู โฮม

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ!!!
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึง 31 มกราคม 2561 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

     แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 เดือน

ระยะเวลา
สมัคร MRTA *
ไม่สมัคร MRTA
เดือนที่ 1-3
4.99%
MRR – 1.25%
หลังจากนั้น

MRR – 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

MRR – 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
6.44% ** ต่อปี
6.50% ** ต่อปี

     แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปี

ระยะเวลา
สมัคร MRTA *
ปีที่ 1-2
MRR – 1.75%
หลังจากนั้น
MRR – 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา
6.36% ** ต่อปี


* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา หรือ ขั้นต่ำ 15 ปี
** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MRR = 7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

รายละเอียดเพิ่มเติม ..>>