โปรโมชั่น - เงินฝาก


เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่น “ดอกเบี้ยโบนัส กับออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ”

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลปัจจุบันที่มีเงินฝากเพิ่ม และลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 ในบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส ในกรณีที่มียอดเงินฝากส่วนเพิ่มในแต่ละวันเทียบกับฐานเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่ 3 ล้านบาท – 10 ล้านบาท
 3. 2.1 ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม
  ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน - ฐานเงินฝาก

  2.2 ฐานเงินฝาก
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ฐานเงินฝาก คือ ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 ฐานเงินฝาก ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เท่ากับ ศูนย์บาท

  2.3 อัตราดอกเบี้ยโบนัส สำหรับยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม (ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559)

  การคำนวณดอกเบี้ยโบนัส
  (รายละเอียดการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสแสดงใน website www.uob.co.th และประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยปกติเมื่อรวมดอกเบี้ยโบนัส (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)

  หากยอดเงินฝากส่วนเพิ่มน้อยกว่า 3,000,000 บาท หรือ มากกว่า 10,000,000 บาทลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติทั้งจำนวน

  อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อคิดดอกเบี้ยโบนัส 91 วัน
  * เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.48% ต่อปี
  ** เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.78% ต่อปี
  *** เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 2.08% ต่อปี

 4. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยโบนัส รวมกับดอกเบี้ยปกติ และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน การทำรายการฝาก – ถอน ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันหยุดนั้นๆ โดยยอดเงินส่วนเพิ่ม/ลดนั้นจะถูกคำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันทำการถัดไป แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติ
 5. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 6. ตัวอย่างการรับอัตราดอกเบี้ยโบนัส
 7. 5.1 สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่เปิดก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2559
  ฐานเงินฝาก: เท่ากับ 30,000,000 บาท (เท่ากับยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559)

  5.2 สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่เปิดก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2559
  ฐานเงินฝาก: เท่ากับ 95,000,000 บาท (เท่ากับยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559)

  5.3 สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่เปิดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 31 สิงหาคม 2559
  ฐานเงินฝาก: เท่ากับ 0 บาท


 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด