โปรโมชั่น - เงินฝาก


เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรโมชั่น “ฝากเพิ่ม ดอกก็เพิ่ม” บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลปัจจุบันที่มีเงินฝากเพิ่ม และลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 พฤษภาคม 2559 ในบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 1 มีนาคม  – 31 พฤษภาคม 2559 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส ในกรณีที่มียอดเงินฝากส่วนเพิ่มในแต่ละวันเทียบกับฐานเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่ 500,000 บาท - 3,050,000 บาท
 3. 2.1 ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม
  ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน - ฐานเงินฝาก

  2.1 ฐานเงินฝาก
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ฐานเงินฝาก คือ ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559

  2.3 อัตราดอกเบี้ยโบนัส สำหรับยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม

  ตัวอย่าง: อัตราดอกเบี้ยปกติเมื่อรวมดอกเบี้ยโบนัส (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)

  หากยอดเงินฝากส่วนเพิ่มน้อยกว่า 500,000 บาท หรือ มากกว่า 3,050,000 บาทลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติทั้งจำนวน

  อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อคิดดอกเบี้ยโบนัส 3 เดือน และคงเงินฝากตลอด 1 ปี
  * เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.06% ต่อปี
  ** เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.19% ต่อปี

 4. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยโบนัส รวมกับดอกเบี้ยปกติ และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน การทำรายการฝาก – ถอน ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันหยุดนั้นๆ โดยยอดเงินส่วนเพิ่ม/ลดนั้นจะถูกคำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันทำการถัดไป แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติ
 5. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559  อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 6. ตัวอย่างการรับอัตราดอกเบี้ยโบนัส
 7. 5.1 สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่เปิดก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  ฐานเงินฝาก: เท่ากับ 50,000 บาท (เท่ากับยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)

  5.2 สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่เปิดตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 พฤษภาคม 2559
  ฐานเงินฝาก: เท่ากับ 0 บาท

 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า UOB Wealth Banking โทร 0 2285 1558