image

เงื่อนไขโปรแกรม‎⁣​
chevron
 • ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบีเอ็กซ์เพรส จึงจะสามารถแนะนำเพื่อนได้
 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อน ทั้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่ได้รับการแนะนำก่อน
 • ผู้แนะนำจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อและนามสกุลของตนกับผู้ได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของผู้แนะนำ
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบีเอ็กซ์เพรส จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับการแนะนำ และผู้ได้รับการแนะนำจะต้องยื่นใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารการสมัคร
 • กรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่านได้แนะนำเพื่อนซํ้ากัน ผู้แนะนำท่านแรก จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคลซิตี้ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบของบริษัทฯ
 • ผู้แนะนำมีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำเป็นเครดิตเงินคืนมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท ต่อเพื่อนที่ได้รับอนุมัติ 1 ท่าน จำกัดสิทธิ์จากเพื่อนที่ได้รับอนุมัติรวมกันไม่เกิน 10 ท่าน ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน
 • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากเดือนที่ผู้ถูกแนะนำได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยเครดิตเงินคืนที่ได้รับจะนำไปลดค่างวดผ่อนชำระประจำเดือนของผู้แนะนำ ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีสถานะบัญชีสินเชื่อปกติ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเท่านั้น
 • ผู้ได้รับการแนะนำที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มียอดค้างชำระเกิน 30 วัน ภายใน 12 เดือน และคงบัญชีไว้อย่างน้อย 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนผลตอบแทนที่ผู้แนะนำได้รับจากรายการนี้ หรือสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ผลตอบแทนของโปรแกรม
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้แนะนำ โดยผลตอบแทนที่ผู้แนะนำได้รับจะต้องถูกรวมเป็นฐานเงินได้เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้แนะนำ
 • ผู้แนะนำตกลงปฎิบัติตามกติกาและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ทุกประการ ในกรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนและเงื่อนไขของโปรแกรม โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับผู้ที่ถูกแนะนำผ่านโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบีเอ็กซ์เพรส ด้วยโปรแกรมอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์มอบของกำนัลให้กับผู้แนะนำในโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนเท่านั้น และงดมอบของกำนัลให้ผู้ถูกแนะนำที่สมัครด้วยโปรแกรมอื่นๆ
 • พนักงานในเครือซิตี้ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนได้ (ทั้งในฐานะผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ)
 • คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครทั้งหมด
สอบถามข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบีเอ็กซ์เพรส เพิ่มเติมที่ 0-2081-1999 จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. |
สนใจสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบีเอ็กซ์เพรส สมัครได้ด้านล่างนี้คลิกที่นี่