วิธีปฏิบัติเรื่องการรับชำระหนี้ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระ

กรณีที่ลูกค้าไม่มียอดผิดนัดชำระหนี้ เมื่อบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัท) ได้รับชำระหนี้ล่วงหน้านี้จากลูกค้าก่อนวันครบกำหนดชำระ เงินที่ได้รับชำระจะยังไม่ถูกนำมาตัดชำระ ณ วันที่บริษัทได้รับชำระหนี้ล่วงหน้า แต่จะนำไปตัดชำระหนี้ ณ วันที่ครบกำหนดชำระ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ชำระหนี้ล่วงหน้า บริษัทจะคำนวณด้วยวิธีปฏิบัติเดิม ส่วนดอกเบี้ยเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระหนี้ล่วงหน้าจนถึงวันครบกำหนดชำระ บริษัทจะคำนวณจากเงินต้นคงค้างก่อนวันที่ลูกค้าชำระล่วงหน้าลบด้วย ‘ยอดเงินทั้งก้อนที่ลูกค้าชำระหนี้ล่วงหน้า’