โปรโมชั่นการลงทุน

 1. ระยะเวลาของโปรโมชัน: 1 เมษายน 2567 – 28 มิถุนายน 2567
 2. สำหรับลูกค้า UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking ที่มียอดการลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Front End Fee ที่เข้าร่วมรายการ (ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงินและ SSF/RMF) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มียอดรวมตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ในช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน จะได้รับเครดิตเงินคืนตามที่กำหนดในตารางด้านล่าง

  ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มเติมสูงสุด 40,000 บาท ถ้าได้มีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน TMRW App ภายในเดือนที่มีการลงทุนเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาโปรโมชั่น เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในตาราง ดังนี้

  ยอดการลงทุน
  ลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง

  ต่อที่ 1 สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
  (รับเงินคืนสูงสุด 80,000 บาทลูกค้าลงทุนยอดเงิน 100,000,000 บาท)

  ต่อที่ 2 สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยเงินใหม่
  (รับเงินคืนสูงสุด 80,000 บาทลูกค้าลงทุนยอดเงิน100,000,000 บาท)

  ต่อที่ 3 พิเศษสำหรับลูกค้าTMRW App รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งาน TMRW App ภายในเดือนที่ทำการลงทุนเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาโปรโมชัน
  (รับเงินคืนสูงสุด 40,000 บาทลูกค้าลงทุนยอดเงิน 100,000,000 บาท)

  รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 100 บาท เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาท
  (สำหรับยอดการลงทุน 100,000 – 4,999,999 ล้านบาท)
  รับเครดิตเงินคืน 40 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 40 บาท สำหรับการลงทุนด้วยเงินใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทุก 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 20 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 100,000 บาท
  รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 10,000 บาท เมื่อลงทุนทุกๆ 5,000,000 บาท
  (สำหรับยอดการลงทุน 5,000,000 ล้านบาทขึ้นไป)
  รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 5,000,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาทสำหรับการลงทุนด้วยเงินใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทุก 5,000,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 5,000,000 บาท
 1. ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณตามที่ระบุตามตาราง โดยลูกค้า 1 ท่านจะได้รับของสมนาคุณตามเกณฑ์สูงสุด ที่เข้าเงื่อนไขในแต่ละหมวดของสมนาคุณเท่านั้น
 2. เงินใหม่หมายถึงยอดเงินสุทธิจากแหล่งอื่น ภายนอกธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ลูกค้าได้นำมาลงทุนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 28 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ การลงทุนโดยการโยกย้ายเงินจากบัญชีภายในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเงินใหม่
 3. สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ยอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนที่นำมาลงทุนเพิ่มโดยเพิ่มจากยอดเงินคงเหลือเดิม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ลูกค้าจะต้องคงยอดเงินดังกล่าว ไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนของลูกค้าตลอดระยะเวลาโปรโมชันนี้ จึงจะได้รับของสมนาคุณในต่อที่ 2 ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนในที่นี้หมายความรวมถึง จำนวนเงินที่ลูกค้าได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาโปรโมชันด้วย
 4. การลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ ให้หมายถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมการขาย โดยไม่นับรวมกองทุนรวมตลาดเงิน
 5. กองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชันนี้ได้
 6. กรณีที่ลูกค้าลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะคำนวณมูลค่าการลงทุนเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่านลงทุน
 7. ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโปรโมชัน
 8. โปรโมชั่นกองทุน Q2 2024 Investment Top Fund Campaign จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันเงินฝากประจำควบคู่กับการลงทุนได้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ ให้เฉพาะลูกค้าที่มิใช่บุคคลอเมริกัน
 10. ยอดการลงทุนที่เข้าเงื่อนไขในรายการนี้จะต้องเป็นการทำธุรกรรมผ่านธนาคารเท่านั้น
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือยกเลิกของกำนัลใดๆ หรือทั้งหมดภายใต้รายการนี้ หากยอดรวมของมูลค่าของกำนัลที่ให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะได้รับจากธนาคารหรือที่ได้รับจากการลงทุน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุน หรือบุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละธุรกรรมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ (ไม่เกิน 0.20% ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำหนด)
 12. การซื้อกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิตได้
 13. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ของรายการนี้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี และธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นรายเดือน จะถูกคำนวณภายใต้เจ้าของบัญชีหลัก โดยธนาคารจะมอบสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณให้กับเจ้าของบัญชีหลักที่เป็นลูกค้าธนาคารเท่านั้น ของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การพิจารณาของธนาคารถือเป็นที่สุด
 15. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่ร่วมรายการ โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารฯ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ

การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

 

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก