สินทรัพย์จัดชั้น

 
ธ.ค. 55
ธ.ค. 54
สินทรัพย์ปกติ
253,728
230,902
สินทรัพย์ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ
3,755
3,294
สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน
1,169
1,423
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย
436
586
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ
3,966
5,494
รวม
263,054
241,698