ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท         
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
2556
2555
สินทรัพย์
407,863
356,075
เงินฝาก
234,641
201,719
เงินให้สินเชื่อ
255,427
213,332
ส่วนของผู้ถือหุ้น
37,293
34,442
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
24,857
24,857
เงินกองทุน
39,011
31,273

           เงินกองทุนรวม

15.9%
16.0%

            - เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และเงินกองทุนชั้นที่ 1

13.2%
14.4%

            - เงินกองทุนชั้นที่ 2 และอื่นๆ

2.7%
1.6%
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
10,331
9,188
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
2,767
2,543
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
2,662
1,448
กำไรสุทธิ
2,947
2,202
กำไรสุทธิต่อหุ้น - พื้นฐาน (บาท)
1.19
0.89