เงินกองทุน


หน่วย : ล้านบาท
 

 

ธ.ค.55

ธ.ค.54

เงินกองทุนชั้นที่ 1

28,163
27,027

เงินกองทุนชั้นที่ 2 และอื่น ๆ

3,111
2,007

รวมเงินกองทุน

31,273
29,034

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

14.4%
15.5%

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

1.6%
1.2%

รวมกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

16.0%
16.7%