คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร และกำกับควบคุมดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายนามคณะกรรมการธนาคารมีดังนี้

นายวี โชว เยา

ประธานกรรมการ

นายวี อี เชียง

รองประธานกรรมการ

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชินวัฒน์  บุลสุข

กรรมการอิสระ

นายธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ

นายลี ชิน ยง

กรรมการ

นายตัน ชุน ฮิน

กรรมการ

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล

กรรมการ