สินเชื่อด้อยคุณภาพ(NPLs)

 
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
 
ล้านบาท
ร้อยละ/สินเชื่อรวม
2555
5,571
2.1
2554
7,503
3.1

หน่วย : ล้านบาท