ความรู้เรื่องทางการเงิน - ผลเสียจากการผิดนัดชำระหนี้