สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

 • สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCash ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 2. รับ Central e-Voucher มูลค่าสูงสุด 4,500 บาท/ลูกค้า เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ดังนี้

วงเงินอนุมัติ

มูลค่า Central e-Voucher ที่ได้รับ/ลูกค้า

150,000-299,999 บาท

1,500 บาท

300,000-449,999 บาท

3,000 บาท

450,000 บาท ขึ้นไป

4,500 บาท

 

 1. ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCash ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.99% (2 เดือนแรก) จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCash มาก่อนหรือเป็นลูกค้าที่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCash และได้ทำการปิดวงเงินแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน
 3. ธนาคารจะจัดส่ง Central e-Voucher ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุในใบสมัคร ภายใน 60 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ โปรดแสดงบาร์โค้ด Central e-Voucher ที่ได้รับผ่านทาง SMS กับพนักงานแคชเชียร์ก่อนชำระเงิน
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง Central e-Voucher ให้กับลูกค้า หากลูกค้าทำการยกเลิกสินเชื่อ iCash หลังจากที่ได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน
 5. Central e-Voucher ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 6. สามารถใช้บาร์โค้ด Central e-Voucher ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกและไม่สามารถใช้ภาพจากการบันทึกภาพหน้าจอ
 7. เงื่อนไขการใช้ Central e-Voucher เป็นไปตามที่ CENTRAL GROUP กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ CENTRAL GROUP Gift Card Call Center โทร (02 100 8777) จันทร์ – ศุกร์ 9:00 - 20:00 น. / เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 - 20:00 น. หรือส่งอีเมล มาที่ cpmsupport@central.co.th
 8. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ  www.uob.co.th

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ( ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป )
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

  ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง

  ประเภทของลูกค้า

  รายได้ต่อเดือน (บาท)

  อัตราดอกเบี้ย

  พนักงานประจำ

  15,000 - 49,999

  24.99%

  50,000 - 79,999

  21.99%

  80,000 - 149,999

  18.99%

  150,000 - 299,999

  17.99%

  ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป

  16.99%

  เจ้าของกิจการ

  20,000 - 149,999

  24.99%

  ตั้งแต่ 150,000 ขึ้นไป

  21.99%

   

 • อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365 (ยกเว้นการเรียกเก็บจนถึง 31 ธันวาคม 2566)
 • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

 

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

สมัครสินเชื่อ