สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

 • สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCash ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 2. รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่าสูงสุด 4,500 บาท เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ดังนี้

วงเงินอนุมัติ

มูลค่าคูปองส่วนลด Lazada ที่ได้รับ

150,000-299,999 บาท

1,500 บาท

300,000-449,999 บาท

3,000 บาท

450,000 บาท ขึ้นไป

4,500 บาท

 

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อ iCash มาก่อนหรือเป็นลูกค้าที่เคยมีบัญชีสินเชื่อ iCash และได้ทำการปิดวงเงินแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 2. ธนาคารจะจัดส่งรหัสส่วนลด Lazada ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 60 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งรหัสส่วนลด Lazada ให้เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่ยกเลิกวงเงินหรือยังไม่ปิดบัญชีสินเชื่อ iCash ภายใน 30 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ
 4. รหัสส่วนลด Lazada นี้ไม่สามารถใช้กับค่าขนส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 5. รหัสส่วนลด Lazada สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 6. รหัสส่วนลด Lazada ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และการชำระบิลทุกประเภท
 7. ในกรณียกเลิกหรือคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
 8. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้รหัสส่วนลด Lazada เป็นไปตามที่ลาซาด้ากำหนด
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 10. การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ  www.uob.co.th

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  (ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)

  ประเภทของลูกค้า

  รายได้ต่อเดือน (บาท)

  อัตราดอกเบี้ย

  พนักงานประจำ

  15,000 - 49,999

  24.99%

  50,000 - 79,999

  21.99%

  80,000 - 149,999

  18.99%

  150,000 - 299,999

  17.99%

  ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป

  16.99%

  เจ้าของกิจการ

  20,000 - 149,999

  24.99%

  ตั้งแต่ 150,000 ขึ้นไป

  21.99%

   

 • อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365
 • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

 

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

สมัครสินเชื่อ