โปรโมชั่นการลงทุน

 1. ระยะเวลาของโปรโมชัน: 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
 2. สำหรับลูกค้า UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking หรือลูกค้าที่มียอดการลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Front End Fee ที่เข้าร่วมรายการ (ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน, SSF/RMF และ ThaiESG) และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือตราสารหนี้ต่างประเทศขั้นต่ำที่มียอดรวมตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ในช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน

  ระดับยอดการลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ตราสารหนี้ต่างประเทศ

  รับรางวัล สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ตราสารหนี้ต่างประเทศ (รับเงินคืนสูงสุด 40,000)

  รับรางวัลเพิ่ม สำหรับการลงทุน ด้วยเงินใหม่ ในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ตราสารหนี้ต่างประเทศ (รับเงินคืนสูงสุด 80,000 บาท)

  รับเพิ่มพิเศษ เมื่อลงทุนผ่านแอป UOB TMRW* (รับเงินคืนสูงสุด 80,000)

  รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 100 บาท เมื่อลงทุนสะสมทุกๆ 100,000 บาท

  (สำหรับยอดการลงทุน 100,000 – 4,999,999 ล้านบาท)
  รับเครดิตเงินคืน 20 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 40 บาท สำหรับการลงทุนด้วยเงินใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทุก 100,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 40 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 100,000 บาท
  รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 10,000 บาท เมื่อลงทุนสะสมทุกๆ 5,000,000 บาท

  (สำหรับยอดการลงทุนสะสมรวม 5,000,000 ล้านบาทขึ้นไป )
  รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 5,000,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาทสำหรับการลงทุนด้วยเงินใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทุก 5,000,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท ต่อการลงทุนรวมทุก 5,000,000 บาท
 1. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับของสมนาคุณตามเกณฑ์สูงสุด ที่เข้าเงื่อนไขในแต่ละหมวดของสมนาคุณเท่านั้น
 2. สำหรับยอดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดที่ 200,000 บาท ลูกค้าจะต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการ ที่ 100 ล้านบาทด้วยเงินใหม่ และเป็นการลงทุนผ่านช่องทาง UOB TMRW Application
 3. เงินใหม่หมายถึงยอดเงินสุทธิจากแหล่งอื่น ภายนอกธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ลูกค้าได้นำมาลงทุนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ การลงทุนโดยการโยกย้ายเงินจากบัญชีภายในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเงินใหม่
 4. สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ยอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนที่นำมาลงทุนเพิ่มโดยเพิ่มจากยอดเงินคงเหลือเดิม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ลูกค้าจะต้องคงยอดเงินดังกล่าว ไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนของลูกค้าตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะได้รับของสมนาคุณในส่วนของการลงทุนด้วยเงินใหม่ ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนในที่นี้หมายความรวมถึง จำนวนเงินที่ลูกค้ามีการลงทุนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายและได้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และมีการคงเงินที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. การลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ ให้หมายถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมการขาย โดยไม่นับรวมกองทุนรวมตลาดเงิน
 6. กองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชันนี้ได้
 7. กรณีที่ลูกค้าลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะคำนวณมูลค่าการลงทุนเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่านลงทุน
 8. ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโปรโมชัน
 9. โปรโมชันกองทุน Q3 2024 Investment Top Fund จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเงินฝากประจำควบคู่กับการลงทุนได้
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ ให้เฉพาะลูกค้าที่มิใช่บุคคลอเมริกัน
 11. ยอดการลงทุนที่เข้าเงื่อนไขในรายการนี้จะต้องเป็นการทำธุรกรรมผ่านธนาคารเท่านั้น
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือยกเลิกของกำนัลใดๆ หรือทั้งหมดภายใต้รายการนี้ หากยอดรวมของมูลค่าของกำนัลที่ให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะได้รับจากธนาคารหรือที่ได้รับจากการลงทุน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุน หรือบุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละธุรกรรมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ (ไม่เกิน 0.20% ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำหนด)
 13. การซื้อกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิตได้
 14. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ของรายการนี้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี และธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นรายเดือน จะถูกคำนวณภายใต้เจ้าของบัญชีหลัก โดยธนาคารจะมอบสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณให้กับเจ้าของบัญชีหลักที่เป็นลูกค้าธนาคารเท่านั้น ของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การพิจารณาของธนาคารถือเป็นที่สุด
 16. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนที่ร่วมรายการ โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารฯ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ

การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

 

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก