สิทธิพิเศษด้านการเงิน

สิทธิพิเศษด้านการเงิน
สำหรับลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

 • ผู้แนะนำการลงทุน Client Advisor ดำเนินการร่วมกับผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน เพื่อช่วยท่านวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค 1 เล่ม (คิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 5 บาท ในเล่มถัดไป)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค 12 ฉบับ/ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองทางการเงิน
 • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเช่าตู้นิรภัย 50%
 • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ 550 บาท (TT cable charge และ TT commission ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ) สำหรับการทำรายการผ่านสาขาธนาคาร
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะรายการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านสาขาธนาคาร)
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ที่เสนอให้เฉพาะลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ เท่านั้น
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและสัมมนา
 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกันอย่างน้อย 50,000,000 บาท ขึ้นไป

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก