สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve

 1. เงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking ใหม่กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารยูโอบี”)

  ตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 มีดังนี้

  1. สำหรับการสมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve ลูกค้าต้องมียอดบัญชีเงินฝาก หรือเงินลงทุนในกองทุนรวม หรือยอดเงินในบัญชีเงินฝากรวมกับเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารยูโอบีในวันสมัครสมาชิกตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปและคงยอดรวมดังกล่าวติดต่อกัน 4 เดือนปฏิทิน นับจากเดือนที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ หรือ ซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) แบบชำระเบี้ยรายงวดตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไปต่อปี หรือ ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไปผ่านธนาคารยูโอบีโดยต้องเป็นยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปีปีแรก ในปีที่สมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve และต้องไม่ยกเลิกกรมธรรม์ในช่วง free look period ทั้งนี้ ชื่อผู้เอาประกันต้องเป็นชื่อเดียวกับลูกค้าที่สมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve
  2. สำหรับการสมัครสมาชิก UOB Privilege Banking ลูกค้าต้องมียอดบัญชีเงินฝาก หรือเงินลงทุนในกองทุนรวม หรือยอดเงินในบัญชีเงินฝากรวมกับเงินลงทุนกับธนาคารยูโอบีในวันสมัครสมาชิกตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปและคงยอดรวมดังกล่าวติดต่อกัน 4 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ หรือ ซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)แบบชำระเบี้ยรายงวด ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไปต่อปี หรือ ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไปผ่านธนาคารยูโอบี โดยต้องเป็นยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปีปีแรก ในปีที่สมัครสมาชิก UOB Privilege Banking และต้องไม่ยกเลิกกรมธรรม์ในช่วง free look period ทั้งนี้ ชื่อผู้เอาประกันต้องเป็นชื่อเดียวกับลูกค้าที่สมัครสมาชิก UOB Privilege Banking
 2. ลูกค้าจะต้องมีการล็อคอินเข้าใช้งานแอป UOB TMRW 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิกจากธนาคารยูโอบี
 3. ลูกค้าต้องมีบัญชีหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กับธนาคารยูโอบี หรือเปิดบัญชีหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกับธนาคารยูโอบี ในวันที่สมัครสมาชิกหรือ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิกจากธนาคารยูโอบี
 4. ลูกค้าต้องสมัครบัตรและ/หรือได้รับการปรับสถานะบัตรเครดิต และมียอดใช้จ่ายดังนี้
  1. สมาชิก UOB Privilege Reserve - สำหรับลูกค้าที่สมัคร และ/หรือได้รับการปรับสถานะบัตรเครดิตเป็นบัตรเครดิต UOB Infinite Privilege Reserve จะได้รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต UOB Infinite Privilege Reserve ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 3 เดือนปฏิทิน โดยนับรวมเดือนที่สมัครสมาชิก
  2. สมาชิก UOB Privilege Banking - สำหรับลูกค้าที่สมัคร และ/หรือได้รับการปรับสถานะบัตรเครดิตเป็นบัตรเครดิต UOB PRIVI Miles Privilege Banking จะได้รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต UOB PRIVI Miles Privilege Banking ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 3 เดือนปฏิทิน โดยนับรวมเดือนที่สมัครสมาชิก
 5. เครดิตเงินคืน สำหรับการใช้จ่ายในเดือนปฏิทินที่ 1 - 3 รวมเดือนที่สมัครสมาชิกตามเงื่อนไขข้อ 4.1 หรือ 4.2 ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนจำนวน 100 บาท ทุกๆ การใช้จ่ายจำนวน 10,000 บาท โดยที่ยอดเครดิตเงินคืนสูงสุดเป็นไปตามข้อกำหนดในตาราง ก.

  ตาราง ก. เครดิตเงินคืนสูงสุด

  ประเภทบัญชี  

  มูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิ

  เครดิตเงินคืนสูงสุด

  ยอดรวมเครดิตเงินคืนสูงสุด

  (เดือนที่ 1 - 3)

  เครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส

  เครดิตเงินคืนทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่กำหนด 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

  Privilege Reserve

  50 ล้านบาทขึ้นไป

  5,000 บาท

  สูงสุด 25,000 บาท

  30,000 บาท

  Privilege Banking

  10 - 49.99 ล้านบาท

  3,000 บาท

  สูงสุด 15,000 บาท

  18,000 บาท

 6. ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 7. ยอดใช้จ่ายรวมตามเงื่อนไขข้อ 4 และ 5 สามารถรวมยอดใช้จ่ายจากบัตรเดบิต UOB Privilege Banking ได้
 8. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) และรายการ UOB Customer Care และรายการ UOB Pay Anything และรายการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมัน และยอดใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภค และยอดใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และยอดใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับประกันทุกประเภท และยอดใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน อันได้แก่ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และตราสารหนี้
 9. ธนาคารยูโอบีจะทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักหรือบัตรเดบิตของลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากเดือนปฏิทินที่ 3 ของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไข โดยลูกค้าต้องคงสถานะเป็นสมาชิกและมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติและไม่ผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ธนาคารยูโอบีทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 10. ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 11. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ของรายการนี้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี และธุรกรรมใดๆที่เกิดขึ้นรายเดือน จะถูกคำนวณภายใต้เจ้าของบัญชีหลัก โดยธนาคารยูโอบีจะมอบสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณให้กับเจ้าของบัญชีหลักที่เป็นลูกค้าธนาคารยูโอบีเท่านั้น
 12. เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
 13. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 14. ลูกค้าควรทำความเข้าใจ ในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันชีวิตโดยบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ธนาคารยูโอบีเป็นเพียงนายหน้าเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2545
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2093 5544

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก