สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve

 1. ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve กับธนาคารตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 โดยลูกค้าต้องเข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  1. 1.1มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป และคงยอดรวมดังกล่าวติดต่อกัน 3 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve
  2. 1.2 ลูกค้าต้องมีบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบี กับธนาคารยูโอบี หรือเปิดบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบีกับธนาคารยูโอบี ในวันที่สมัครสมาชิกหรือ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Privilege Reserve จากธนาคาร
  3. 1.3 ลูกค้าต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก Line UOB Privilege ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Privilege Reserve จากธนาคาร
 2. สำหรับลูกค้าที่สมัคร และ/หรือได้รับการปรับสถานะบัตรเครดิตเป็นบัตรเครดิต UOB VISA Infinite Privilege Reserve เท่านั้น รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี UOB VISA Infinite Privilege Reserve ตั้งแต่  5,000  บาท ขึ้นไป ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตยู UOB VISA Infinite Privilege Reserve ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve
 3. กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมก่อน แล้วนำยอดเงินส่วนของผู้ถือบัญชีหลักรวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัวของผู้ถือบัญชีหลัก หากลูกค้าเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3  และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ตามที่กำหนด   ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ถือบัญชีหลัก
 4. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง UOB Privilege Line Official ที่คลิก Link จาก Banner เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยลูกค้าต้องเพิ่มเพื่อน UOB Privilege Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดระยะเวลารายการ
 5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะสามารถใช้หมายเลขใหม่ในการลงทะเบียนได้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงกับธนาคาร
 6. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) และรายการ UOB Customer Care และยอดใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน อันได้แก่ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และตราสารหนี้
 7. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักของลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ตามเงื่อนไข โดยลูกค้าต้องคงสถานะ เป็นสมาชิก UOB Privilege Reserve ณ วันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 8. ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 9. เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
 10. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการ UOB Privilege Reserve โทร. 02-344-9500

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก